Wheatenbladet

Manusstopp och utgivningsmånad
Ansvarig utgivare: Helén Hulthén

Redaktionskommitté: Hilde Nybom, Lena Sävelind och Lina Runesson
E-post: redaktion@swtk.seLayout och tryck: Hässleholms Tryckshop, Hässleholm

Manusstopp:
Nr 1 15 februari
Nr 2 15 maj
Nr 3 15 augusti
Nr 4 1 november

Annonspriser:
1/1-sida: 600 kr
1/2-sida: 400 kr
1/4-sida: 300 kr
1/8-sida: 200 kr

För kommersiella annonser gäller dubbla priset.
Alla priser gäller färgannonser, samma pris för svartvitt, ISSN 1650-0296

God framförhållning krävs så att uppgifter om exempelvis planerade aktiviteter inte är överspelade
när tidningen kommer ut.


Policy för Wheatenbladet
Wheatenbladet är klubbens livsnerv. Utan en medlemstidning kan inte SWTK fungera som en
rikstäckande intresseorganisation. Wheatenbladet ska vända sig till alla SWTK:s medlemmar,
och bör innehålla både lättsamma och mer informationsrika artiklar så att såväl nyblivna
wheatenägare som etablerade uppfödare finner intressant läsning.


Följande innehåll bör finnas med i varje nummer av Wheatenbladet
Förteckning av SWTK:s styrelseledamöter och deras kontaktuppgifter.

 • Namn och kontaktuppgifter till SWTK:s valberedning.
 • Namn och kontaktuppgifter till SWTK:s avelsråd.
 • Namn och kontaktuppgifter till redaktör och ansvarig utgivare.
 • Namn och kontaktuppgifter till revisorerna.
 • Ledare som skrivits av SWTK:s ordförande eller en av denne utsedd person.
 • Information om aktuella styrelsefrågor.
 • Regionspalter där varje region inom SWTK informerar om sin verksamhet, samt namn och
 • kontaktuppgifter till kontaktperson inom regionen samt fakta om valda funktionärer,
 • regionindelning och hemsidor.


Övrig information som tas med vid behov
Information om SWTK:s valphänvisning.
Årets klubbutställningar samt mentalbeskrivningar runt om i landet.
Aktuella ”Årets Wheaten”-listor samt regler för poängberäkningen.
Pressmeddelanden från SKK om dessa är aktuella för SWTK.


Annonsering i Wheatenbladet
Annonspriser fastställs av SWTK:s styrelse.
Annonsör som inte betalat tidigare annons eller har annan ekonomisk skuld till SWTK, kan
inte annonsera i kommande nummer innan skulden är reglerad.


Ansvarsförhållanden
Redaktör och layoutansvarig (oftast samma person) utses av styrelsen. Övriga medarbetare
utses av styrelsen i samråd med redaktör. Ansvarig utgivare väljs på årsmötet, och är vanligen
SWTK:s ordförande.

Redaktören/layoutansvarig har ansvar för:

 • Vilka artiklar som ska finnas i tidningen.
 • Att artiklarna är förenliga med klubbens syfte och målsättning. Vid minsta tveksamhet
 • ska ansvarig utgivare konsulteras.
 • Att se till så att material till de ”obligatoriska” delarna kommer in i tid.
 • Att av SWTK:s styrelse fastställt sidantal för respektive nummer hålls. Eventuell
 • utökning av sidantalet sker efter samråd med ansvarig utgivare.
 • Att införda annonser blir betalda (tillsammans med kassören).
 • Alla kontakter med tryckeriet.
 • Att sista manusdag hålls.