Värdegrund SWTK

Syfte

SWTK ser detta dokument som en kvalitetssäkring på lång sikt för rasen och klubbens medlemmar samt att skapa en större gemenskap inom SWTK.


Mål

Målsättningen för SWTK är att på olika sätt skapa olika plattformar för att utbyta erfarenheter, kunskap och att öka sammanhållningen i klubben.

I SWTK´s stadgar har vi också att ta hänsyn till följande mål:

Rasklubben Svenska Wheaten Terrier Klubben (SWTK), som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom

  • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, ändamålsenliga och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.
  • att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
  • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet


Värdegrund

SWTK´s verksamhet skall vara byggd på samsyn, öppenhet och en praktiskt genomförd demokrati. Detta arbete har fokus på information, kunskapsutveckling och att öka engagemanget inom klubben.
En stor del av klubbarbetet bör därför handla om att skapa utrymme för en konstruktiv och positiv anda i samtal, kommunikation och kunskapsutveckling. Klubbarbetet skall värna om ett respektfullt samarbete mellan medlemmar. Arbetet inom klubben skall också verka för ett brett samarbete mellan olika intressegrupper vilket är till gagn för rasen och samtliga medlemmar.