UTSTÄLLNING INOM SWTK 2018-02-16


PLANERING
Officiell utställning


SWTK:s officiella utställning arrangeras en gång årligen och alternerar i regionerna.
Tid och plats för utställningen skall godkännas av SWTK:s styrelse efter ansökan från den aktuella regionen.
Ansökan om att få arrangera huvudutställning samt domarförslag (3 namn samt kontaktuppgifter) ska vara SWTK:s styrelse tillhanda 1 månad innan datum som Svenska Terrierklubbens gällande regelverk, 12.2.3 Ansökan om officiell utställning, föreskriver.
För närvarande är dessa datum 31 mars 2 år innan (ansökningen med datum, län, ort, plats samt CUA ) resp 15 september året innan (domarförslag) den aktuella utställningen.

Inofficiell utställning
Ansökan om att få arrangera inofficiell utställning ska vara SWTK:s styrelse tillhanda senast 1 oktober året innan den aktuella utställningen.
Datum för utställningen får inte sammanfalla med annan regions utställning eller annat större SWTK-arrangemang som exempelvis KM.
Datum ska bestämmas i samråd med SWTK:s styrelse.
Förslag på domare (3 namn samt kontaktuppgifter) vid inofficiell utställning ska vara SWTK:s styrelse tillhanda senast 1 december året innan den aktuella utställningen.

Domarval
Domarvalet till våra egna utställningar är en mycket viktig signal till alla uppfödare och hundägare eftersom det visar i vilken riktning vår rasklubb vill utveckla rasen. SWTK:s målsättning är att väcka intresse för och främja aveln av Irish Soft Coated Wheaten Terrier enligt gällande rasstandard.

Domarna ska agera så att de stöttar SWTK i denna målsättning. Huvudstyrelsen i SWTK ska
alltid godkänna domarvalet.


Officiell utställning
Om domaren dömer på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska ska det finnas tolk till svenska eller engelska. Kritiken ska skrivas på svenska eller engelska.
Domaren ska ge öppen kritik vid placeringarna 1–4 i varje klass.
Domaren ombeds i god tid att lämna en skriftlig domarpresentation som publiceras i samband med utställningsannonsen i Wheatenbladet samt vara beredd på att muntligen eller skriftligen besvara ett antal frågor efter bedömningen. Intervjufrågor och svar presenteras Wheatenbladet