Stadgar för Svenska Wheaten Terrier Klubben, SWTK


Antagna vid SWTKs årsmöte 2018-03-04 att gälla från samma datum.
Fastställda av Svenska Terrierklubben 2019-02-15

Inledning
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella
föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb, genom särskilt
tecknade avtal anslutna klubbar och till dessa anslutna lokal- och rasklubbar, i fortsättningen
benämnda medlemsorganisationerna.
Rasklubben Svenska Wheaten Terrier Klubben (SWTK) ingår som medlemsorganisation i
specialklubben Svenska Terrierklubben (SvTeK).
Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med
rasen Irish Softcoated Wheaten Terrier.
Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska
Kennelklubben och av Specialklubben eller SKK utfärdade regler och riktlinjer.
Rasklubbens stadgar ska fastställas av Specialklubben.
I den mån stadgar för rasklubben strider mot specialklubbens och/eller SKKs stadgar ska rasklubbens
stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.


§ 1 Mål
Rasklubben Svenska Wheaten Terrier Klubben (SWTK), som är en ideell förening, har till mål att inom
ramen för Svenska Terrierklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:
• Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, ändamålsenliga
och exteriört fullgoda rasrena hundar.
• Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.
• Informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och
vård.
• Bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren
och hundägandet.
• Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet.


§ 2 Verksamhet
För att nå det uppsatta målet ska klubben:


• Informera och sprida kunskap om SWTK – dess mål, organisation och
arbetsformer.
• Informera om Irish Softcoated Wheaten Terrier och dess användningsområden.
• Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av Svenska Terrierklubben
och SKK upprättade riktlinjer.
• Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
• Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika
egenskaper kan komma till användning.
• Anordna utställningar samt aktivera utställningsintresset.
• Anordna klubbmästerskap samt aktivera tävlingsintresset för flera hundsporter.
• Anordna verksamheter i enlighet med Svenska Terrierklubbens direktiv.
• Stödja och medverka i Svenska Terrierklubbens och SKKs forskningsarbete.
• Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.


§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i SWTK genom att erlägga fastställd medlemsavgift. Medlemskap kan
inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.
Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med
beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning
mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem
som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr
eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK
och myndigheter föreskriver.
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens
syften till hedersmedlem.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av
styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.
Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin
medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK.
Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.


§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Medlemsavgifterna kan differentieras
grundat på skillnader i portokostnader inom och utom Sverige respektive Europa. Om flera personer i
samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift.
Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte
klubbens publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som
helbetalande medlem.
Gåvomedlemskap kan lösas till ett rabatterat pris för exempelvis valpköpare. Dessa medlemmar har
också har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.


§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa
stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till
och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.


§ 6 Organisation
Klubbens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.
Region är ett av årsmötet godkänd aktivitetsorgan inom ett bestämt geografiskt område.
Regionens arbetsfält utgöras av SWTKs medlemmar bosatta inom det bestämda området.
Regionens verksamhet regleras av ”Stadgar för region inom SWTK”.


§ 7 Årsmöte


Moment 1 Inledning
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen tidigast den 22 februari och senast 5 veckor före resp. års
Terrierfullmäktige.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst
en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast
30 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation, dess hemsida eller på annat
likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.
Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

Moment 2 Dagordning
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande/styrelsens vice ordförande eller den styrelsen
utser.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets
ordförande.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande/styrelsens vice ordförande eller den styrelsen
utser.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets
ordförande.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De valda
  justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans-och resultaträkning, redogörelse för arbetet med
  avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
  förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.12A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
 12. 12A Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
  12C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 13. 13A. Beslut om antalet ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. Beslutet ska
  innefatta jämt (2, 4, 6 eller 8) antal ordinarie ledamöter enligt § 8 moment 1.
  13B. Beslut om antal suppleanter 1–4 enligt § 8 moment 1.
 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 moment 1 samt
  beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–16.
 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 4 veckor före ordinarie
  årsmöte anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen,
  för behandling av årsmöte, avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
  Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om
  årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Moment 3 Röstning
Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/ hon fyller
16 år.
Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val ska ske med
slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om
någon så yrkar och om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas.
För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker
öppet, gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är
medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir
lika, avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna
reservationen ska lämnas till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras
avslutat.


Moment 4 Närvarorätt med mera
Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och att yttra sig, men inte rätt att delta i beslut. De
har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening:


• Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd
person.
• SKKs verkställande direktör.
• Ledamot och suppleant i Svenska Terrierklubbens styrelse.


Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.


Moment 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skriftligen avlämnas till
styrelsen senast 4 veckor före ordinarie årsmöte. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna
motionen till årsmötet.
Följande möteshandlingar ska delges medlemmarna genom meddelande på klubbens hemsida, via epost eller på annat likvärdigt sätt. Detta ska ske senast en vecka före årsmötet.


• Årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt verksamhetsberättelse.
• Revisionsberättelse.
• Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
• Valberedningens förslag.
• Inkomna motioner med styrelsens yttrande samt propositioner.
• Övriga ärenden som ska behandlas på årsmötet.

Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget i dagordningen under
punkt 18 ”Övriga ärenden” kan om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till
beslut.


§ 8 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Moment 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande och 2, 4, 6 eller 8 ordinarie ledamöter, enligt vad som beslutats i § 7
mom 2 punkt 13, samt minst 1 och högst 4 suppleanter.
Årsmötet väljer årligen ordförande för ett år samt halva antalet ordinarie ledamöter för två år samt
suppleanter för ett år. Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om
röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet.
Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordförande, ordinarie ledamot eller suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen
har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt
att delta i beslut.
Styrelsen ska utse en avelskommitté bestående av minst två personer samt en ansvarig för
avelsfrågor inom styrelsen.
Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för
att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna
klubbens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice
ordföranden.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde ska protokoll föras.
Styrelsen är beslutförig då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är
närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om
röstetalet är lika, gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Moment 2 Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och Svenska Terrierklubbens stadgar samt i stadgar för
SKK, bland annat:


• Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av specialklubben och SKK
upprättade riktlinjer.
• Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
• Verkställa av årsmötet fattade beslut.
• Inom styrelsen utse kontaktpersoner till regionstyrelserna.
• Ansvara för SWTKs tillgångar, arkiv och korrespondens.
• Avge årsredovisning med balans- och resultaträkning samt verksamhetsberättelse
inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.
• Senast 3 veckor före ordinarie årsmöte avlämna årsredovisning med balans- och
resultaträkning samt verksamhetsberättelse till revisorerna.
• Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
• Avge yttrande över ärenden som Svenska Terrierklubben hänskjutit till SWTK.
• Följa de anvisningar som lämnas av Svenska Terrierklubben.
• Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna Svenska Terrierklubben uppgift
om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
• Utse delegater till Terrierfullmäktige i den ordning som Svenska Terrierklubbens
stadgar föreskriver.
• Utge Wheatenbladet med minst fyra nummer per år.
• I övrigt sköta SWTKs angelägenheter.

§ 9 Revisorer
SWTKs balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska
årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte
då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.
SWTKs årsredovisning med balans- och resultaträkning samt verksamhetsberättelse ska överlämnas
till revisorerna senast 3 veckor före SWTKs ordinarie årsmöte.
Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisor ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
Ordinarie revisor har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.
Revisorerna har rätt att få yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

§ 10 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie
årsmöte.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en
ledamot ska väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
Valberedningens förslag bör vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före ordinarie årsmöte.

11 Protokoll
Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de
ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande
ordförande och av vald eller valda justerare.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.


§ 12 Regionernas verksamhet
Regionernas verksamhet regleras av ”Stadgar för region inom SWTK”.
Regionen har till syfte att vara SWTKs verksamhets- och kontaktorgan ute i landet genom att:


• Sprida information och kunskap om SWTK.
• Rekrytera medlemmar till SWTK.
• Anordna utställningar och andra medlemsaktiviteter.
• Hålla kontakt med SWTK-uppfödare inom området.
• Tillhandahålla rasinformation till intresserade inom området.


Regionerna ska hålla sina regionsårsmöten senast 5 veckor före SWTKs ordinarie årsmöte. Kallelse till
dessa regionsårsmöten ska utfärdas av respektive styrelse och delges medlemmarna senast 30 dagar
före mötet genom meddelande i Wheatenbladet, på SWTKs hemsidor eller på annat likvärdigt sätt.
Senast 3 veckor före SWTKs ordinarie årsmöte skall verksamhets-, förvaltnings- och
revisionsberättelse jämte protokoll från regionsårsmötet tillställas styrelsen för SWTK samt ingå i
SWTKs revision.
Belopp motsvarande maximalt 5% av medlemsavgifterna från föregående år ska kunna äskas av
region/er för speciella ändamål. Begäran ska vara SWTK tillhanda senast 3 veckor innan ordinarie
årsmöte.
Eventuellt positivt resultat i SWTKs bokslut (minus de medel som eventuellt utbetalas till regionerna
efter äskande) tillförs regionsfonden för att stimulera kommunikationen inom klubben.
Huvudutställning
SWTKs huvudutställning arrangeras en gång årligen och alternerande mellan regionerna.
Utställningen är planerad att vara officiell (under förutsättning av godkänd ansökan hos Svenska
Terrierklubben). Tid och plats för utställningen bestäms av SWTKs styrelse efter ansökan från
regionerna. Domare till huvudutställningen föreslås av arrangerande region och godkänns av SWTKs
styrelse.
Ansökan om att få arrangera huvudutställning och domarförslag ska vara SWTKs styrelse tillhanda 1
månad innan de datum som Svenska Terrierklubbens gällande regelverk ”12.2.3 Ansökan om officiell
utställning”, föreskriver.
Varje region äger rätt att genomföra en inofficiell utställning årligen. Regionernas förslag på tid, plats
och domare för dessa utställningar ska utformas i samråd med SWTKs styrelse enligt ”Stadgar för
regioner § 11” (nästsista stycket).
Upphör verksamheten inom en region eller har inget regionsårsmöte genomförts, ska eventuella
tillgångar överföras till SWTK.


§ 13 Disciplinärenden
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller stadgar för SKK.


§ 14 Force majeure
Om SWTK på grund av omständighet som klubben inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt,
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller
liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som
planerats, är klubben inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
SWTK har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört
evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
SWTKs beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen för SKK. På motsvarande
sätt har SWTK rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte
redan erlagt avgiften. SWTK svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon
åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller
funktionär inom SWTK som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller
indirekta kostnader.


§ 15 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast 3 veckor före ordinarie årsmöte respektive år inges till
styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av
årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds av 3/4 av de mötesdeltagare som deltar i
beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på
varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. SWTKs stadgar jämte ändring av dessa
ska fastställas av Svenska Terrierklubben.


§ 16 Upphörande av klubben
Beslut att hos Svenska Terrierklubben begära få upphöra som rasklubb i Svenska Terrierklubben
fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av två på varandra
följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst 3/4 av
de röstande.
Upplöses SWTK som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben ska SWTKs tillgångar och arkiv
överlämnas till Svenska Terrierklubben att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet
med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2