Stadgar för regioner inom SWTK

Antagna vid SWTKs årsmöte 2018-03-04 att gälla från samma datum.

Inledning

Svenska Wheaten Terrier Klubben, SWTK, är den av Svenska Terrierklubben, SvTeK, erkända rasklubben för Irish softcoated wheaten terrier i Sverige.

Regionen är ett av SWTKs årsmöte godkänt aktivitetsorgan inom ett bestämt geografiskt område och direkt underställt SWTK, och ska i alla frågor följa SWTKs stadgar.

Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och SvTeKs stadgar och av SKK och SvTeK utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

§ 1 Mål

Regionen har till mål att inom ramen för SWTKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

 • Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, ändamålsenliga och exteriört fullgoda rasrena hundar.
 • Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.
 • Informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • Bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
 • Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet

Regionen har till syfte att vara SWTKs verksamhets- och kontaktorgan ute i landet genom att:

 • Sprida information och kunskap om SWTK.
 • Rekrytera medlemmar till SWTK.
 • Anordna utställningar och andra medlemsaktiviteter.
 • Informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • Hålla kontakt med SWTK-uppfödare inom området.
 • Ingå med representanter i SWTKs olika kommittéer.

Regionerna ansvarar själva för verksamheten inom regionen. Sådan verksamhet ska annonseras med god framförhållning i SWTKs klubbtidning, Wheatenbladet, och på regionernas hemsidor.

All övergripande verksamhet, avelsrådgivning, övriga avelsfrågor, uppfödarfrågor, funktionärsutbildning etc. ska ledas av styrelsen för SWTK.

§ 3 Medlemskap

Regionen arbetsfält utgörs av SWTKs medlemmar bosatta inom det bestämda området. Medlem kan hos SWTKs styrelse ansöka om att få tillhöra annan region än den där medlemmen är bosatt.

§ 4 Verksamhetsår och mandatperiod

Regionens verksamhetsår ska vara kalenderår.

Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det regionsårsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande regionårsmöte eller till och med det regionsårsmöte som mandatperioden avser.

Person vars medlemskap upphört i SWTK kan inte kvarstå som vald styrelseledamot eller suppleant för denna inom regionen.

§ 5 Organisation

Regionens angelägenheter handhas av regionsårsmötet och av en på regionsårsmötet vald styrelse.

§ 6 Regionsårsmöte

Moment 1 Inledning

Regionens ordinarie regionsårsmöte ska hållas senast 5 veckor före SWTKs ordinarie årsmöte. Extra regionsårsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen eller när regionens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av regionens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra regionsårsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till regionens årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 30 dagar före mötet genom meddelande i SWTKs publikation Wheatenbladet, regionens hemsida eller på annat likvärdigt sätt.

Moment 2 Dagordning

Ordinarie regionsårsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av styrelsens vice ordförande.

Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av årsmötets ordförande. Vid ordinarie regionsårsmöte ska följande ärende förekomma.

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande ska justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av regionens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt verksamhetsberättelse, och revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående regionsårsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

B) Beslut om styrelsens förslag till rambudget

 1. Beslut om antalet ordinarie ledamöter. Beslutet skall innefatta jämt (2, 4, 6 eller 8) antal ordinarie ledamöter enligt §7 moment 1 i ”Stadgar för regioner inom SWTK”.
 1. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 2. Val av en revisor och en revisorssuppleant enligt § 8 i dessa stadgar.
 3. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.
 4. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–16.
 5. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till regionsårsmötet eller som senast fyra veckor före regionsårsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan om sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling av avdelningsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie regionsårsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om regionsårsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Moment 3 Röstning

Vid regionsårsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/ hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske.

Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så begär och om mötet så beslutar. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så begär och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas.

För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Moment 4 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie regionsårsmöte ska skriftligen avlämnas till styrelsen senast 4 veckor före regionsårsmötet. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till regionsårsmötet. Om vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 18, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra regionsårsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 7 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid regionsårsmötet vald styrelse.

Moment 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande 2, 4, 6 eller 8 ordinarie ledamöter, enligt vad som beslutats i § 7 mom 2 punkt 13, samt minst 1 och högst 4 suppleanter.

Årsmötet väljer årligen ordförande för ett år samt halva antalet ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Suppleanter tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet.

Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordförande, ordinarie ledamot eller suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträde minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

 Moment 2 Styrelsens uppdrag

 Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och SWTKs stadgar och SKKs stadgar, bland annat:

 • Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Ansvara för regionens tillgångar, arkiv och korrespondens.
 • Avge årsredovisning till ordinarie regionsårsmöte.
 • Senast 2 veckor före ordinarie regionsårsmöte, överlämna styrelsens årsredovisning med

 balans- och resultaträkning till revisorn.

 • Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
 • Avge yttrande över av SWTK till regionen hänskjutna ärenden.
 • Följa de anvisningar som lämnas av SWTK.

 Senast 3 veckor före SWTKs ordinarie årsmöte tillställa SWTK verksamhets-, förvaltnings- och

 revisionsberättelse jämte protokoll från regionsårsmötet.

 Upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och utställningar.

 Tillställa SWTK protokoll från styrelsemöten.

 § 8 Revisorer

 Regionstyrelsen ansvarar själv för regionens ekonomi.

protokoll från styrelsens sammanträden. När särskild anledning föreligger kan ordinarie revisor begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 9 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie regionsårsmöte.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Sammankallande ska tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före ordinarie regionsårsmöte.

§ 10 Protokoll

Protokoll ska föras vid regionsårsmötena samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 11 Utställningar och annan tävlingsverksamhet

SWTKs huvudutställning arrangeras en gång årligen och alternerande mellan regionerna. Utställningen är planerad att vara officiell (under förutsättning av godkänd ansökan hos Svenska Terrierklubben). Tid och plats för utställningen bestäms av SWTK:s styrelse efter ansökan från regionerna. Domare till huvudutställningen föreslås av arrangerande region och godkänns av SWTK:s styrelse.

Ansökan om att få arrangera huvudutställning och domarförslag ska vara SWTKs styrelse tillhanda 1 månad innan de datum som Svenska Terrierklubbens gällande regelverk, ”12.2.3 Ansökan om officiell utställning”, föreskriver.

Varje region äger rätt att genomföra en inofficiell utställning årligen. Regionernas förslag på tid, plats och domare för dessa utställningar ska utformas i samråd med SWTKs styrelse.

Ansökan att få arrangera inofficiell utställning ska vara SWTKs styrelse tillhanda senast 1 oktober året innan den aktuella utställningen. Förslag på domare vid inofficiell utställning ska vara SWTKs styrelse tillhanda senast 1 december året innan den aktuella utställningen.

Annan tävlingsverksamhet, t.ex. KM, anordnas av regionerna i samråd med SWTKs styrelse.

§ 12 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller stadgar för SKK.

§ 13 Force majeure

Om regionen på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Regionen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Regionens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen för SKK. På motsvarande sätt har Regionen rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Regionen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom regionen som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska 3 veckor före SWTKs ordinarie årsmöte respektive år inges till huvudstyrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande mötesdeltagare vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie

§ 15 Upplösning av region

Upphör verksamheten inom en region eller har inget regionsårsmöte genomförts, ska eventuella tillgångar överföras till SWTK