Mottagare av priser utdelade vid SWTKs årsmöte

Årtalet anger det år när årsmötet hållits.


SWTK:s uppfodarmedalj
2009 Stig Jureen, kennel Windisle
2010 Nilla Lundwall, kennel Extra’s
2011 Gun Werlemark, kennel Allaflox
2012 Helene Hulthen och Maria Soderkvist, kennel Cameron
2013 Anita och Peter Lindahl, kennel Tejarpsdalens
2014 Hilde Nybom, kennel Lakkas samt Christina och Thomas Uneholt, kennel Seamrog
2015 Lena Haglund Jacobsson, kennel Bella Cosa
2017 Ann-Christin och Thomas Nilsson, kennel Fyra Tassar’s
2018 Ulrika Rudolph och Tino Tortoriello, kennel House Of Softy
2020 Susanne Markström, kennel Guldkvistens
2022 Per Faléus och Mariann Delvhin, kennel Wheaten Islands

SWTK:s förtjansttecken
2003 Marianne Dehlvin och Per Faleus
2006 Lena Tamm
2007 Erik Blomstrom
2008 Ulla Horberg
2009 Marie Karlsson, Henrik Berggren, Per Tamm, Anita Lindahl och Kickie Norrby
2012 Pia Bergstrom, Helena Ericsson, Thomas Hakansson, Jonas Lindeman, Agneta Lindstrom, Therese Norberg och MariAnne Väänänen
2013 Bo Bergstrom, Anne Hubinette, Lena Haglund Jacobsson och Hilde Nybom
2014 Bodil Johansson och Boel Rosenlund
2015 Marie Ekelund och Christina Uneholt
2016 Asa Holm Jalnefur och Barbro Risberg
2017 Tuija Nordstrom, Sandra Träff och Marie-Louise Winroth
2018 Barbro Axelsson, Carita Borneland, Kurt Wahlström
2019 Helene Hulthen, Zandra Jakat, Kristina Jimvid, Boel Meijer och Johanna Tak
2020 Malin Dellsand Lindberg, Birgitta Edlund, Gunilla Hahn, Lotta Persson och Edit Rosenlund
2023 Leif Jönsson
2024 Cattis Andersson


SWTK:s hederspris
2017 Hilde Nybom
2024 Linda Fredholm, Elin Eriksson Byröd, Susanne Nyberg

SWTK Hedersmedlemmar
2024 Hilde Nybom, Jonas Lindeman


Mottagare av Svenska terrierklubbens uppfodarmedalj, på förslag från SWTK
Ca 1994 Ingrid Olsen, kennel Brosing’s
1998 Hilde Nybom, kennel Lakkas
2010 Christina och Thomas Uneholt, kennel Seamrog
2012 Nilla Lundwall, kennel Extra’s
2014 Helene Hulthen, kennel Cameron
2018 Gun Werlemark, kennel Allaflox
2020 Ulrika Rudolph och Tino Tortoriello, kennel House Of Softy


Mottagare av Svenska kennelklubbens Hamiltonplakett, på förslag från SWTK
2013 Hilde Nybom, kennel Lakkas
2017 Tina och Thomas Uneholt, kennel Seamrog
2023 Heléne Hulthén, kennel Cameron


STATUTER FÖR ERHÅLLANDE AV SWTK:s FÖRTJÄNSTTECKEN
SWTK:s förtjänsttecken kan tilldelas styrelsemedlem eller annan medlem som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att förverkliga SWTK:s syften och målsättning enligt föreningens stadgar.
Arbetets varaktighet: Minst 5 sammanhängande år, fortfarande pågående.
Arbetets karaktär: Av omfattande karaktär och av vikt för att uppnå klubbens syften och mål.
Nominering: Medlem som uppfyller ovanstående kriterier nomineras av regionstyrelse alternativt huvudstyrelse. Skriftlig motivering ska följa med förslaget som ska vara SWTK:s huvudstyrelse tillhanda innan december månads utgång.
Beslut: SWTK:s huvudstyrelse beslutar vem/vilka som ska erhålla förtjänsttecknet.
Överlämnande: Förtjänsttecknet överlämnas på SWTK:s ordinarie årsmöte. Belönad medlem underrättas per post innan årsmötet.
SWTK:s styrelse 1998-01-20


STATUTER FÖR ERHÅLLANDE AV SWTK:s UPPFÖDARMEDALJ
Medlem som minst under åtta år, efter första registrerade valpkull, på ett förtjänstfullt sätt genom uppfödning främjat avel av Irish Softcoated Wheaten terrier kan tilldelas Svenska Wheaten Terrier Klubbens uppfödarmedalj. Medlemmen skall arbeta i enlighet med SKKs avelspolicy och rasklubbens avelsstrategi, dvs enligt RAS.
Medlemmen ska vara ett föredöme när det gäller kontakt med valpköpare, andra uppfödare, medtävlare och organisationens förtroendevalda. Flera mottagare av medaljen kan förekomma samma år.
Förslagsställaren/förslagsställarna ska skriftligen redogöra för hur de anser att medlemmen uppfyller ovanstående krav. Denna redogörelse lämnas till huvudstyrelsen med en presentation av medlemmen. Förslag kan lämnas av regionstyrelse eller huvudstyrelse. Om enskilda medlemmar vill lämna förslag görs detta till regionstyrelserna som för detta vidare för beslut i huvudstyrelsen. Förslag skall vara huvudstyrelsen tillhanda senast 15 november.

SWTK:s huvudstyrelse utser mottagare av uppfödarmedalj. Denna överlämnas på SWTK:s ordinarie årsmöte. Mottagare av SWTK:s uppfödarmedalj underrättas per post innan årsmötet, och ska presenteras i Wheatenbladet.
SWTK:s årsmöte 2008-02-23


STATUTER FÖR ERHÅLLANDE AV SWTK:s HEDERSPRIS
SWTK:s hederspris tilldelas den eller de medlemmar som på ett mycket speciellt sätt bringat
uppmärksamhet till rasen och/eller klubben eller på annat sätt utmärkt sig utöver det vanliga.
Priset delas ut det år någon eller några medlemmar har utmärkt sig på ett mycket speciellt sätt.

Nominering: Medlem/hund som uppfyller ovanstående kriterier nomineras av andra medlemmar och/eller regionstyrelser. Skriftlig motivering ska medfölja förslaget som ska vara SWTK:s huvudstyrelse tillhanda 20 dagar innan utsatt årsmöte.
Beslut: SWTK:s huvudstyrelse beslutar om den nominerade uppfyller kriterierna och om denne ska erhålla SWTK:s hederspris.
Överlämnande: SWTK:s hederspris överlämnas under SWTK:s ordinarie årsmöte. Hederspristagaren underrättas per post innan årsmötet.
SWTK:s styrelse 2003-02-0