Juridiska frågor och svar

Om det är ”fel” på hunden
Här finner du svar på vanliga frågor om ”dolda fel” och veterinärbesiktningar, bettfel,
navelbråck, testikelstörningar m.m.


Vad är ett dolt fel?
Säljaren har ett ansvar för så kallade dolda fel. Ett dolt fel på en köpt hund är ett fel som fanns
vid leveransen, men som har visat sig först senare.
Det är undersökande veterinär som avgör huruvida ett fel är att anse som ett dolt fel eller inte.
Att ett fel klassas som medfött betyder inte att det per automatik även är att klassa som ett dolt
fel. Om du ska ställa säljaren ansvarig för felet måste du be undersökande veterinär om ett
intyg där det klart och tydligt framgår att felet är ett dolt fel.


Veterinären hittade ett fel på valpen jag ska sälja, måste jag sänka priset?
Är det ett exteriört fel finns inget krav på att du som säljer valpen gör ett prisavdrag eftersom
hunden enligt Svenska Kennelklubbens avtal säljs för sällskapsändamål. Är det ett
veterinärmedicinskt fel ska du göra ett prisavdrag som motsvarar felet.
Rådgör med din veterinär om du är osäker på hur felet kommer att påverka hunden och vilka
kostnader felet kan komma att medföra för köparen. Det är alltid viktigt att klart och tydligt
förklara för köparen att hunden är behäftad med ett fel och förklara vad det innebär. Du ska
dessutom skriva en bilaga till avtalet med information om felet och tydliggöra att köparen är
informerad om felet.

När jag köpte min hund var den utan anmärkning på veterinärbesiktningsintyget, men nu visar det sig att den
har kroksvans, har jag rätt till prisavdrag?

I köpeavtalet framgår att säljaren inte svarar för exteriöra fel i den mån utvecklingen eller
avvikelsen inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund.
Om felet inte påverkar hunden och ingen åtgärd behöver vidtas kan du som köpare således
inte kräva ersättning av säljaren eftersom det är en hund för sällskapsändamål som säljs enligt
Svenska Kennelklubbens köpeavtal. Så länge hunden fungerar som sällskapshund är en
kroksvans inget ersättningsgillt fel.

Har jag rätt till prisavdrag om min hund har navelbråck?
Om navelbråcket måste åtgärdas av veterinärmedicinska skäl är säljaren ersättningsskyldig för
veterinärvårdskostnader med anledning av detta.
Ett navelbråck finns alltid vid leveransen och är därför ett säljaransvar. Att hunden har ett
navelbråck behöver dock inte nödvändigtvis innebära att hunden måste opereras eller att
säljaren måste göra ett prisavdrag vid försäljning av valpen. Ett navelbråck är ett exteriört fel
och många gånger lever hunden och mår bra med bråcket. Enligt Svenska Kennelklubbens
köpeavtal säljer man en hund för sällskapsändamål. Ett navelbråck utgör inte ett fel på en
sällskapshund, så länge det inte behöver åtgärdas.
Säljaren kan välja att göra ett prisavdrag vid försäljning av en hund med navelbråck, i
förebyggande syfte. Om det är du som ska sälja hunden drar du av vad det skulle kosta att
operera navelbråcket (rådgör med din veterinär för en offert). Skriv då ett tillägg till avtalet
där det tydligt framgår att du gör ett prisavdrag med anledning av navelbråcket, för att täcka
eventuella framtida kostnader. Om det visar sig att hunden inte behöver opereras kan du dock
inte kräva denna summa åter.
Alternativt får säljaren stå för kostnaden för en operation av navelbråcket, om det konstateras
att hunden av veterinärmedicinska skäl måste opereras. Då får köparen skicka ett
veterinärintyg till säljaren där det framgår att hunden måste opereras med anledning av
navelbråcket.

Har jag rätt till prisavdrag om min hund är kryptorchid?
När en hund som är såld för sällskapsändamål blir kryptorchid rekommenderar Svenska
Kennelklubben att säljaren återbetalar 15 procent av köpeskillingen.
Officiell testikelstatus konstateras tidigast när hunden är sex månader gammal. Tanken är att
dessa 15 procent ska ersätta kostnader för en eventuell framtida operation. Ofta är det inte
nödvändigt att operera en kryptorchid hund, men många väljer ändå att göra det i
förebyggande syfte. Eftersom säljaren normalt inte är skyldig att ersätta förebyggande
operationer träder dessa 15 procent in som en slags ersättning till köparen. Det är Svenska
Kennelklubbens regelverk som inte tillåter att man använder en kryptorchid hund i
avel/utställning.

Har jag rätt till prisavdrag om min hund visar sig ha ett bettfel?
I köpeavtalet framgår att säljaren inte svarar för exteriöra fel i den mån utvecklingen eller
avvikelsen inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund.
Om felet inte påverkar hunden och ingen veterinärmedicinsk åtgärd behöver vidtas kan du
inte kräva ersättning av säljaren eftersom det är en hund för sällskapsändamål, som säljs enligt
Svenska Kennelklubbens köpeavtal. Så länge hunden fungerar som sällskapshund är det inget
ersättningsgillt fel på den.


Kan jag som uppfödare kräva att köparen håller hunden liv- och veterinärvårdsförsäkrad?
Nej, det kan du inte. Du kan dock informera köparen om vikten av att hålla hunden försäkrad.
Kan jag bli ersättningsskyldig för fel på en hund jag givit
som gåva?
Som givare av en gåva har man inte samma ansvar för fel i varan som vid en försäljning. Man
utgår från att den som tog emot gåvan inte kan kräva ersättning för en bristfällig vara. Har
gåvogivaren agerat i ond tro eller genom särskilt svek kan dock utgången bli en annan.

Vad händer om hunden har ett dolt fel men uppfödaren inte har någon dolda fel-försäkring?
Säljaren är ersättningsskyldig för dolda fel, oavsett om denne har en dolda fel-försäkring eller
inte. Om det inte finns någon försäkring är säljaren skyldig att betala ur egen ficka.

Kan jag lämna tillbaka hunden om jag ångrar köpet?
Om säljaren har kryssat ”ja” i rutan för återköp kan du lämna tillbaka hunden.
Det framgår av avtalet hur stor del av köpeskillingen som säljaren är skyldig att återbetala.
Har säljaren kryssat ”nej” i rutan om återköp, kan ni ändå komma överens om att göra ett återköp, men det är då ingenting som du kan kräva.
Om köp och avtal
Här finner du svar på vanliga frågor om köpeavtal och fodervärdsavtal, stamtavlor och om att
köpa eller sälja hundar i andra länder.
Jag hinner inte beställa SKKs avtal, köparen står redan i
farstun – vad ska jag göra?
Svenska Kennelklubbens köpeavtal ska användas vid försäljning av hund. Köparen ska ha
med sig avtalet senast samma dag som valpen levereras. Du kan alltså inte exempelvis skriva
ett eget avtal temporärt och skicka det riktiga avtalet till köparen när du hunnit få hem det.
Skickar du avtalet senare har du brutit mot Svenska Kennelklubbens grundregler och riskerar
disciplinär åtgärd. Det är ditt ansvar som uppfödare att se till att korrekt köpeavtal upprättas.
Du får förklara för köparen att du inte kan överlåta hunden utan avtal med av Svenska
Kennelklubben fastställt innehåll.
För att undvika problem – gå i god tid in på webbplatsen Köpahund.se och ladda ned
köpeavtalet (läs mer om det här: skriva ut köpeavtal) eller beställ avtalet på papper. Men var
ute i god tid, du kan inte få avtalet samma dag du ringer eller mejlar!
Om veterinären hittar ett fel på valpen vid besiktningen,
kan köparen ångra sig eller byta till en annan valp?
Köparen har alltid rätt att avbryta köpet innan valpen är levererad. Vill man byta till en annan
valp är det att se som ett nytt köp.
Vad händer om köparen har tingat en valp och betalat
handpenning men sedan ångrar sig?
Köpet avbeställs och uppfödaren får betala tillbaka den erlagda handpenningen. Enligt
konsumentköplagen har en köpare alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats.
Uppfödaren kan alltså inte kräva att en person fullföljer ett valpköp, utan man har rätt att
ångra sig och få tillbaka sin handpenning. Uppfödaren har i somliga fall möjlighet att kräva
ersättning av köparen för vissa kostnader som har uppkommit med anledning av
avbeställningen, om sådana anspråk görs måste uppfödaren styrka dessa kostnader.
Jag har sålt en hund på avbetalning och får nu inte tag på
köparen! Hur gör jag?
Du kan vända dig till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande eller till allmän
domstol med en stämningsansökan.
För att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden krävs att du har en skriftlig,
förlikningsbar fordran med ett passerat förfallodatum. Bestrider personen i fråga skulden kan
du välja att fortsätta med en talan i domstol. Om du har en fordran som inte uppfyller kraven
för att kunna ansöka om betalningsförläggande, eller om du vet att personen i fråga kommer
att bestrida skulden kan du välja att vända dig till tingsrätten på en gång.
Måste jag veterinärbesiktiga en vuxen hund som ska
säljas?
Ja. Enligt Svenska Kennelklubbens grundregel 4:2 åligger det varje uppfödare att till
överlåtelsehandling bifoga ett veterinärintyg som inte är äldre än sju dagar. Detta gäller
oavsett hundens ålder.
Jag har en valpköpare som gärna vill läsa köpeavtalet i
förväg, kan ni skicka en kopia?
Svenska Kennelklubben skickar tyvärr inte köpeavtal till andra än de uppfödare som är
anslutna till organisationen. Uppfödaren kan skicka en kopia av avtalet som valpköparen kan
läsa igenom ordentligt innan det är dags att hämta valpen.
Jag vill inte att köparen ska kunna sälja hunden vidare
eller avliva den utan mitt godkännande, kan jag lägga till
det villkoret i avtalet?
Nej, det kan du inte göra. Inte nog med att det strider mot Svenska Kennelklubbens
grundregler, det är dessutom en inskränkning i äganderätten att upprätta sådana villkor.
Säljer du en vara övergår äganderätten till köparen och det är helt och hållet upp till den nya
ägaren att bestämma om exempelvis en eventuell försäljning.
Jag vill inte längre sälja valpen, kan jag ångra mig?
Har du ingått ett avtal om att sälja valpen, muntligen eller skriftligen, är du bunden av avtalet.
Vad är ett normalt pris för en vuxen hund?
Det går tyvärr inte att svara på. Priserna varierar mycket beroende på flera faktorer. Ta
kontakt med rasklubben för vägledning.
Du kan också ta en titt på webbplatsen www.kopahund.se. På Köpahund.se finns närmare 300
hundraser och många tusen valpar till salu från Svenska Kennelklubbens uppfödare.
Jag köpte en valp men fick aldrig något skriftligt avtal,
kan jag göra något?
Om uppfödaren är ansluten till SKK-organisationen har denne brutit mot Svenska
Kennelklubbens grundregler.
Som valpköpare kan du skriva till Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén (UKK) och
informera om detta. Adress: Svenska Kennelklubben, UKK, 163 85 Spånga. UKK kan
därefter kontakta uppfödaren och uppmana denne att upprätta ett skriftligt avtal. Följer inte
uppfödaren vår uppmaning kommer ärendet att gå vidare som en anmälan till
Disciplinnämnden. Disciplinnämnden kan besluta att tilldela uppfödaren disciplinär åtgärd,


till exempel registreringsförbud under viss tid.
Jag köpte en hund men fick ingen stamtavla, kan ni hjälpa
mig?
Om uppfödaren är ansluten till SKK-organisationen kan vi kontakta uppfödaren och uppmana
denne att skicka stamtavlan, förutsatt att hunden registrerad i Svenska Kennelklubben.
Vad händer om valpen inte veterinärbesiktigas eller säljs
med ett för gammalt intyg?
Då bryter uppfödaren mot Svenska Kennelklubbens grundregler och riskerar disciplinär
åtgärd. Veterinärbesiktningsintyget är även uppfödarens enda bevis på att valpen var frisk vid
försäljning
Jag köpte en hund men ångrar mig! Kan jag lämna
tillbaka hunden?
Om säljaren har kryssat ”ja” i rutan för återköp kan du lämna tillbaka hunden.
Det framgår av avtalet hur stor del av köpeskillingen som säljaren är skyldig att återbetala.
Har säljaren kryssat ”nej” i rutan om återköp, kan ni ändå komma överens om att göra ett
återköp, men det är då ingenting som du kan kräva.
Uppfödaren vill att jag betalar en summa och tingar
valpen innan den är född/registrerad. Kan jag bara sätta
in pengar på uppfödarens konto?
Om handpenning erläggs ska Svenska Kennelklubbens avtal upprättas i samband med
betalning. Glöm inte att specificera vad betalningen avser om du för över pengarna till
uppfödarens konto.
Jag är fodervärd åt en hund som överlåtaren nu vägrar
återlämna, vad kan jag göra?
Du kan informera Svenska Kennelklubbens juridiska avdelning om vad som hänt så kontaktar
de uppfödaren. Annars får du vända dig till Kronofogden eller Polisen med en begäran om
handräckning/anmälan.
Kan jag köpa loss en hund som överlåtits med
fodervärdsavtal?
Endast om överlåtaren går med på det. Det är då upp till er som avtalsparter att komma
överens om villkoren.
Fodervärden sköter inte hunden enligt avtalet, kan jag
hämta hem hunden?
Absolut inte. I sådana fall bryter du mot avtalet. Antingen kommer du och fodervärden
överens om en lösning, alternativt vänder du dig till allmän domstol för hjälp med att lösa
tvisten
Hur många parningar får man som mest kräva på en
hanhund som överlåts med fodervärdsavtal?
Maximalt sex parningar.
Måste jag skriva ett nytt avtal när fodervärdsavtalet
upphör?
Nej, det behöver du inte göra. Hunden övergår automatiskt till fodervärdens ägo när villkoren
är uppfyllda alternativt när hunden har nått den reglerade åldersgränsen.
Jag tänker inte utnyttja avelsrätten på en foderhund,
behöver jag skriva något avtal?
Ni ska inte teckna ett nytt avtal, men ni behöver justera det ursprungliga avtalet.
Det finns ingen färdig blankett för detta, utan ni får skriva ett tillägg till fodervärdsavtalet där
det framgår att du som överlåtare avsäger dig dina rättigheter enligt fodervärdsavtalet och att
hunden överlåts till fullo till fodervärden i förtid. Detta ska dateras, signeras och upprättas i
två exemplar så att parterna får var sin kopia.
Ett alternativ, om ni träffas personligen, är att ni lägger ihop de ursprungliga avtalen och
noterar förändringen direkt i avtalen. Då slipper ni upprätta ytterligare papper.
Jag är inte uppfödare, kan jag ändå använda SKKs
köpeavtal?
Svenska Kennelklubbens köpeavtal är endast avsett att användas av våra uppfödare. Är du
inte uppfödare varken måste eller ska du använda detta avtal.
Hur gör jag om jag vill skänka bort en hund?
Även om du överlåter en hund utan ersättning ska du upprätta ett avtal. Som uppfödare inom
SKK-organisationen använder du Svenska Kennelklubbens köpeavtal och skriver 0 kr i rutan
för hundens pris.
Observera att vissa försäkringsbolag inte betalar ut något liversättningsbelopp för en hund
som sålts för 0 kr. Överlåter du en hund för 0 kr ska du informera köparen om detta.
Kontrollera aktuella villkor med försäkringsbolaget. Ska ny försäkring tecknas kan det vara av
vikt att kontrollera villkoren hos flera bolag då det är stora variationer mellan bolagen.
Kan jag bli ersättningsskyldig för fel på en hund jag givit
som gåva?
Som givare av en gåva har man inte samma ansvar för fel i varan som vid en försäljning. Man
utgår från att den som tog emot gåvan inte kan kräva ersättning för en bristfällig vara. Har
gåvogivaren agerat i ond tro eller genom särskilt svek kan dock utgången bli en annan.
Jag ska sälja en hund till ett annat land, vad bör jag tänka
på?
Det beror på vilket land det gäller. För aktuella regler kring export kontakta Jordbruksverket.
Jag ska köpa en hund från ett annat land, vad bör jag
tänka på?
För aktuella regler kring import kontakta Jordbruksverket. Reglerna varierar beroende av
bland annat vilket land du vill importera ifrån, hur gammal hunden är och hur många hundar
det gäller.
Om äganderätt
Här finner du svar på vanliga frågor om vem som äger hunden vid en separation/skilsmässa,
och vad som gäller då hunden är omplacerad eller skänkt som gåva.
Jag har omplacerat en hund, men köparen betalade bara
en del av hunden, vem äger hunden?
Angående äganderättstvister får du vända dig till allmän domstol, om inte du och din
avtalspart själva kan komma överrens. Domstolen får då avgöra vem som äger hunden
beroende på omständigheterna i det specifika fallet.
Vem har rätt till valparna om tiken blivit parad hos en
hundvakt, utan ägarens vetskap?
Den som innehade avelsrätten till hunden vid parningstillfället äger valpkullen.
Jag står som ägare i SKKs ägarregister – vad innebär det?
Ägarregistret är ett hjälpmedel för att snabbt kunna återföra upphittade hundar till rätt person.
Det har ingen juridisk relevans beträffande äganderätten.
Jag och min sambo ska separera, vem av oss äger hunden?
Enligt sambolagen § 7 räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål
till sambors gemensamma bohag. Vem som äger hunden beror på vem som köpte hunden. Att
ni är sambor påverkar inte äganderättsfrågan utan man får se till allmänna äganderättsliga
principer. Köpte ni hunden tillsammans blir samäganderättslagen tillämplig. Är ni inte
överens om exempelvis vem som ska ha hunden boende hos sig kan rätten utse en god man att
förvalta egendomen.
Jag och min make har separerat. Nu säger han att halva
hunden tillhör honom. Vad gäller?
Makens egendom är giftorättsgods, om den inte är enskild egendom. En hund räknas som
egendom och ska tas med i bodelningen. Eftersom ni båda äger hunden måste ni komma
överens om vem av er som får behålla hunden och vem som i stället får ersättning
motsvarande hundens värde.
Jag har tagit hand om en hund i tre år. Äger jag den nu
eller kan jag kräva ersättning av ägaren?
Har du hamnat i en tvist med en bekant som lämnat sin hund hos dig, exempelvis för att hon
inte orkade med den för tillfället, och tiden går utan att hon hämtar tillbaka den?
Att du haft hunden hos dig länge, kanske flera år, innebär inte automatiskt att du äger den.
Tvister av detta slag måste lösas i domstol om parterna inte själva kommer överens. Nekar du
att överlämna hunden får den andre väcka talan i domstol som då får pröva äganderättsfrågan
samt eventuella ersättningsanspråk. Visst kan du yrka på ersättning för den tid du tagit hand
om hunden. Det är den part som påstår något som har bevisbördan för att styrka sitt
påstående.
Kan jag bli ersättningsskyldig för fel på en hund jag givit
som gåva?
Som givare av en gåva har man inte samma ansvar för fel i varan som vid en försäljning. Man
utgår från att den som tog emot gåvan inte kan kräva ersättning för en bristfällig vara. Har
gåvogivaren agerat i ond tro eller genom särskilt svek kan dock utgången bli en annan.
Om försäkringar
Här finner du svar på vanliga frågor om försäkringar.
Kan jag som uppfödare kräva att köparen håller hunden
liv- och veterinärvårdsförsäkrad?
Nej, det kan du inte. Du kan dock informera köparen om vikten av att hålla hunden försäkrad.
Vad händer om hunden har ett dolt fel men uppfödaren
inte har någon dolda fel-försäkring?
Säljaren är ersättningsskyldig för dolda fel, oavsett om denne har en dolda fel-försäkring eller
inte. Om det inte finns någon försäkring är säljaren skyldig att betala ur egen ficka.
Om hundbett och hundbråk
Här finner du svar på vanliga frågor om vad du ska göra och vad för ersättning du kan kräva
(eller är skyldig) vid hundbett och hundbråk.
Jag/min hund har blivit biten av en annans hund, vad kan
jag kräva för ersättning?
Du kan kräva ersättning för de kostnader som skadan medför. Det kan innefatta exempelvis
veterinärvård, medicinering och rehabilitering.
Som hundägare har man ett strikt ansvar för de skador ens hund orsakar. Du kan kräva att den
andra hundägaren ersätter de veterinärvårdskostnader som uppstod med anledning av skadan.
Även mediciner och andra hänförliga kostnader kan ersättas. Vanligen ersätts detta genom
den andra hundägarens hemförsäkring.
Min hund var kopplad och blev attackerad av en annan
hund som fick skador i slagsmålet. Måste jag betala något?
Om din hund skadar en annan hund är du ersättningsskyldig för de kostnader som uppstår
med anledning av skadan, oavsett förhållandena kring händelsen. Det spelar alltså ingen roll
om du hade din hund kopplad eller inte, inte heller om den andra hunden var lös och tog sig in
i din trädgård där din hund befann sig.
I vissa fall kan ett skadestånd jämkas, exempelvis om den skadelidande själv varit vållande till
skadan. Endast domstol kan dock besluta om jämkning av skadestånd. Ägaren till den skadade
hunden har normalt inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, men däremot för
resekostnader (18,50 kr/mil).
Om min hund i ett hundslagsmål får skador och ägaren till
den andra hunden vägrar betala, vad gör jag då?
Du kan börja med att skicka ett skriftligt skadeståndskrav till personen i fråga. Hjälper inte
detta får du skicka en stämningsansökan till domstolen i kommunen där personen du riktar
kraven mot bor. Domstolens beslut är verkställighetsbart och du kan vända dig till
Kronofogden med en ansökan om verkställighet om din motpart fortfarande inte har betalat.
Jag har blivit attackerad av en hund! Vart vänder jag
mig?
Har du problem med en farlig/aggressiv hund kan du göra en anmälan eller tipsa Polisen. Det
krävs ofta att det har inkommit fler anmälningar eller att hunden har skadat någon allvarligt
för att Polisen ska kunna agera. Polisen kan i vissa fall omhänderta hunden och genomför då
ofta en mentaltest.
Det springer en hund lös i mitt område som är aggressiv
mot andra hundar, vad kan jag göra?
Om hunden är lös inom ett område med koppeltvång kan du göra en anmälan till Polisen, med
anledning av brott mot den lokala ordningsstadgan.
Vid problem med aggressiva/farliga hundar krävs ofta fler anmälningar eller att en person
skadats allvarligt för att polisen ska vidta några åtgärder. I sådana fall kan Polisen omhänderta
hunden och genomför då ofta ett mentaltest som lägger grund för vad som beslutas härnäst.
Polisen kan besluta att utfärda föreläggande om koppel eller munkorg, att hunden ska
omplaceras eller att hunden ska avlivas.
Polisen kan även besluta att en person ska få djurförbud, vilket exempelvis kan ske om en
person använt en hund som vapen. Polisen kan även omhänderta en hund av djurskyddsskäl. I
sådana fall kommer Länsstyrelsen att underrättas och avgöra om beslutet ska fortsätta gälla
eller inte.