Integritetspolicy

Organisation
SWTK – Svenska Wheaten Terrierklubben 802430-0074

SWTK
Inom SWTK värnar vi om våra medlemmars personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi lämnar aldrig ut eller säljer personliga uppgifter till andra organisationer eller företag utom när detta krävs för att vi ska kunna organisera och genomföra våra egna tävlingar och arrangemang.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar och använder våra medlemmars personliga information.
Medlemmar i huvudstyrelse, regionstyrelserna och övriga funktionärer har ansvar för handhavande av personuppgifter.
Den beskriver också dina rättigheter och skyldigheter.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in


Det är organisationen SWTK som ansvarar för

Personuppgiftsanvarig:SWTK / Svenska Wheaten Terrierklubben
Organisationsnummer:802430-0074
Adress:
Kontaktperson:Helene Hulten
E-post kontaktperson:ordforande@swtk.se
Kontaktperson:Jonas Lindeman
E-post kontaktperson:webmaster@swtk.se

Vad gör SWTK med personuppgifter?
SWTK behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som rasklubb, d v s. att distribuera Wheatenbladet och Årsboken till våra medlemmar, hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information samt arrangera aktiviteter/tävlingar för våra medlemmar. All behandling av personuppgifter inom SWTK sker för att i något led främja dessa ändamål. Behandlingen måste även ha rättslig grund alternativt berättigat intresse. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas och inte lagras längre än nödvändigt

Varifrån får vi dina personuppgifter?
De personliga uppgifter vi hanterar ligger registrerade på våra medlemslistor som administreras av SKK. Även andra personuppgifter, som lämnas in frivilligt via vår hemsida inför tävlingar och andra arrangemang kan komma att hanteras, men då med uppgiftslämnarens samtycke. Personuppgifter som vi får in via e-post, (så kallad ostrukturerade uppgifter) hanteras enligt fastlagda rutiner.

Hur skyddas dina personuppgifter?
SWTK:s funktionärer förvarar personuppgifter med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Uppgifter, som lagras i hemdator skall vara lösenordskyddat och omfattas av antivirusprogram. Pappersdokument, protokoll, skrivelser och andra dokument, som ligger till grund för beslut ska förvaras i låst skåp.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
SWTK har som policy att inte dela med sig av några personuppgifter annat än till dem som
distribuerar vår medlemstidning Wheatenbladet och Årsboken. Vi kan i vissa fall bli tvungna att dela med oss av vissa personuppgifter till andra organisationer för att kunna arrangera tävlingar som t ex KM. Vi lämnar i de senare fallet inte ut några uppgifter utan medlemmens godkännande. Företag eller organisationer som ovan kommer då att bli personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag/organisation som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Hur länge sparar SWTK personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag. Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att sparas i mellan fem år och för all framtid.