Befattningsbeskrivningar för funktioner inom Svenska Wheaten Terrier Klubben (SWTK).


Om behov finns eller förutsättningarna ändras kan styrelsen för SWTK när som helst
besluta om förändringar.
Befattningsbeskrivningarna kan också i lämplig omfattning användas av de regionala
klubbarna inom SWTK.
För samtliga gäller också att alla förändringar, även avseende e-postadress, tfn nummer
och liknande snarast ska rapporteras in till webbmaster som ser till att informationen på
hemsidan hålls uppdaterad.


Befattningsbeskrivning Ordförande

Ordförande har till uppgift att stimulera till arbete i enlighet med klubbens stadgar och gällande
arbetsordning för klubbstyrelsen.

 • att föra klubbens talan i frågor och ärenden där detta efterfrågas
 • har bemyndigande att teckna organisationens firma tillsammans med kassören
  eller var för sig.
 • i samarbete med Sekreteraren kalla till styrelse- och årsmöten
 • samordna och fördela arbetet inom styrelsen
 • upprätta dagordning och leda styrelsens sammanträden
 • justera styrelsens protokoll
 • tillsammans med övriga styrelseledamöter upprätta förslag till verksamhetsplan
 • tillsammans med Kassören ansvara för det löpande budgetarbetet
 • ansvara för att erforderliga avtal och försäkringar tecknas och följs
 • hålla god kontakt med styrelseledamöter och suppleanter
 • rådfråga specialklubb/SKK i frågor där tveksamhet föreligger
 • är ansvarig utgivare för Wheatenbladet
 • verkställa övriga beslut som styrelsen ålägger Ordförande

Befattningsbeskrivning vice Ordförande

 • ersätter Ordförande vid dennes frånvaro. Normalt gäller det uppdraget att leda
  styrelsens sammanträden om Ordförande inte har möjlighet att närvara
 • tar över ordförandeskapet för klubben om Ordförande avgår under sin
  mandatperiod. Vice Ordförande fullgör uppdraget till dess att ett extra sammankallat
  eller ordinarie årsmöte har valt en ny Ordförande. Vice Ordförande fullgör uppdraget
  enligt SWTK:s stadgar.
 • verkställa övriga beslut som styrelsen ålägger vice Ordförande

Befattningsbeskrivning Sekreterare

 • föra protokoll vid klubbens sammanträden
 • ansvarar för att protokoll justeras av Ordförande och utsedda justerare
 • skickar kopia av styrelsens protokoll till klubbens revisorer och övriga som enligt
  stadgar och styrelsens beslut ska ha kopia
 • tillsammans med Ordförande se till att fattade beslut verkställs
 • snarast möjligt vidaresända inkomna skrivelser och övriga handlingar till
  Ordförande och övriga styrelseledamöter
 • bereda ärenden som ska behandlas vid klubbstyrelsens sammanträden samt vara
  föredragande såvida det inte åligger annan styrelseledamot
 • i samarbete med Ordförande kalla till styrelse-, medlems- och årsmöte
 • i god tid översända kallelser, dagordning och beslutsunderlag till klubbstyrelsens
  sammanträden.
 • i samarbete med övriga styrelseledamöter upprätta förslag till
  verksamhetsberättelse
 • snarast efter klubbens årsmöte insända kopia på verksamhets- och ekonomisk
  berättelse samt revisorernas rapport, uppgift om styrelsens sammansättning och
  funktioner, medlemsantal m m enligt anvisningar från SKK
 • ansvarar för förvaring och arkivering av klubbens handlingar
 • distribuera medlemsinformation som anländer månadsvis från SKK
 • verkställa övriga beslut som styrelsen ålägger Sekreteraren

Befattningsbeskrivning Kassör

 • föra klubbens räkenskaper
 • för klubbens räkning avskilt förvalta dess tillgångar
 • placera de medel som inte behövs för löpande utgifter på ett betryggande och
  räntebärande sätt
 • tillsammans med Ordförande eller var för sig teckna organisationens firma
 • om klubbstyrelsen så beslutar, teckna betryggande försäkringar för klubbens
  egendom
 • medverka vid upprättande av budget för det löpande verksamhetsåret
 • upprätta bokslut vid verksamhetsårets slut
 • löpande informera revisorerna
 • sammanställa valpköparmedlemsskap (namn och adress) i samarbete med
  styrelsens kontakt för uppfödarfrågor och medlemskontakt
 • förbereda ekonomiska rapporter inför styrelse- och årsmöte
 • ansvara för klubbens inventarieförteckning (avföra det som avyttrats och lägga till
  inköp och gåvor)
 • upprätta särskild självdeklaration samt ansvara för redovisning av preliminärskatt
  samt sociala avgifter
 • snabbt och effektivt driva in fordringar och avgifter
 • verkställa övriga beslut som styrelsen ålägger kassöre

Befattningsbeskrivning Ledamöter

Ledamöterna ska delta i det löpande styrelsearbetet samt utföra uppdrag som de blir ålagda

Befattningsbeskrivning Suppleanter

Se Befattningsbeskrivning Ledamöter

Befattningsbeskrivning Medlemskontakt

 • på lämpligt sätt kontakta nya wheatenägare som inte är medlem i SWTK
  o SvTek skickar ut listor på nya wheatenägare
  o listan stäms av mot medlemslistan
  o ett utskick till de som inte blivit medlem innehållande en folder samt ett
  välkomstbrev
  o dokumentera vilka man skickat till
  o följa upp om utskicket resulterat i medlemskap

Befattningsbeskrivning Revisor

 • revisorerna uppdrag är att
  o fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper och se till så att god redovisningssed
  följs
  o på uppdrag av styrelsen granska klubbens räkenskaper och förvaltning och, vid
  avvikelser, rapportera dessa till styrelsen
  o vid ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse samt, om inga anmärkningar finns,
  föreslå att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Befattningsbeskrivning PR/evenemangsansvarig

 • funktionen ansvarar för tre områden
  o sponsorer
  o PR
  o SWTK:s kontaktperson mot regionerna
 • uppgiften är att
  o hitta nya sponsorer. Nya presumtiva presenteras för styrelsen som har att ta
  ställning till om avtal ska tecknas
  o inför regionernas arrangemang ansvara för kontakten med sponsorerna angående
  priser etc
  o informera sponsorerna om kommande arrangemang samt stämma av om fortsatt
  sponsring
  o den direkta kontakten med sponsorn kan delegeras till regionerna inför ett
  arrangemang. Viktigt att den regionen utser att ha denna kontakt är väl informerad om
  vad som överenskommits i avtalet

Befattningsbeskrivning Redaktör för WB

 • ansvarar för innehållet i Wheatenbladet vilket bl a innebär:
  o vilka artiklar som skall finnas i tidningen
  o att artiklar är förenliga med klubbens syfte och mål, vid tveksamhet ska
  Redaktören alltid samråda med ansvarig utgivare
  o ansvarar för att material till de ”obligatoriska” delarna kommer in i tid
  o ansvarar för att det av SWTK:s styrelse fastställda sidantalet för respektive
  nummer innehålls. Finns det särskilda skäl att utöka sidantalet ska ansvarig utgivare
  konsulteras
  o ansvarar, tillsammans med Kassören, för att införda annonser betalas

Arbetsbeskrivning Avelsråd

Avelsrådets uppgift är att i samarbete med SWTK:s huvudstyrelse arrangera 1-2 uppfödarmöten
varje år.
I uppgiften ingår praktiska förberedelser som att

 • Boka lokal
 • Skicka ut kallelse
 • Boka en intressant föredragshållare
 • Bereda underlag för diskussion rörande avel, hälsa, mentalitet etc
 • Ta fram och presentera statistik från föregående års kullar samt redovisa hur de
  förhåller sig till klubbens krav och rekommendationer
  Avelsrådet är den instans dit hundägare rapporterar in allvarligare sjukdomsfall hos sin/sina
  hundar
  Vid behov eller när så påkallas kan Avelsrådet skicka ut enkäter för att skaffa sig en uppfattning
  om hälsoläget i rasen
  Dokumentation av kända sjukdomsfall görs hos Avelsrådet
  Vad gäller sjukdomar med inrapporteringskrav förmedlas dessa till hemsidor och årsboken
  Gällande offentliggörandet av kända sjukdomsfall är policyn att vara öppen med detta vid
  regelrätta förfrågningar men inte att presentera ”öppna” listor
  Avelsrådet har också kontakt med SKK:s och SvTeK:s avelskonferenser och rapporterar från
  dessa, främst via Wheatenbladet
  En av de större uppgifterna är att, vart fjärde år, uppdatera RAS (Rasspecifika AvelsStrategier)
  Avelsrådet består i dag av SWTK:s sekreterare samt ytterligare tre personer

Befattningsbeskrivning Webbmaster

Webbmasters huvudsakliga uppgift är underhåll och uppdatering av hemsidan. Det innebär att
lägga in nyheter samt att ta bort inaktuell information.
Vid behov rapporterar Webbmaster till klubbens styrelse.

Befattningsbeskrivning valphänvisning

Hålla sig informerad om vilka valpkullar som är på gång
Guida personer som hör av sig och som vill ha hjälp att få köpa en wheatenterrier, valp eller en
omplacering, på ett objektivt sätt
Informera om rasen och dess egenskaper
Ha koll på SWTK:s hemsida (valphänvisning/omplacering) så att den är aktuell. Vid behov
kontakta uppfödare om en valphänvisning legat uppe länge efter leveransdatum, och i
förekommande fall, hjälpa till att ta bort den
Tillsammans med uppfödarkontakt se till så att kriterierna för valphänvisning följs

Befattningsbeskrivning ÅW styrelsekontakt

Huvudsaklig arbetsuppgift är att ha kontakt med alla listskötare/rapportörer och informera så
snart det händer något nytt samt att delge dessa aktuella medlemslistor.
Sammanfattning:

 • skicka ut medlemslistor
 • vid årets slut:
  o skicka listorna till Sekreterare och bifoga vinnarnas e-postadresser
  o skicka uppgift om det 10 bästa ÅW till redaktören för Wheatenbladet
  o skicka uppgift om de 10 bästa i varje gren till den som ansvarar för Årsboken
  ÅW styrelsekontakt rapporterar till Sekreteraren vid årets slut, i övrigt till Styrelsen

Befattningsbeskrivning ÅW rapportörer
Rapportörer finns för följande ÅW-listor:

 • agility
 • allround
 • bruks
 • lydnad
 • nose-work
 • rallylydnad
 • utställning
 • viltspår
  Arbetsuppgifter och ansvar:
 • hålla sig uppdaterad om aktuella regelverk
 • sammanställa och kontrollera att inskickade resultat är korrekta
 • kontrollera att minst en av ägarna till hunden enligt SKK:s/Jordbruksverkets
  register är medlem i SWTK
 • uppdatera resultat på SWTK:s hemsida
 • informera via FB att listan är uppdaterad
 • skriver text till spalt i Wheatenbladet inför varje utgivning (4 ggr/år). Uppdaterad
  resultatlista ska bifogas
 • stämmer i förekommande fall av resultaten mot respektive tävlingsgrens klubb
 • dubbelkollar att listorna är korrekta och sänder dessa till ÅW styrelsekontakt

Regionkontakt
Syftet med en regionkontakt är att ha kontakt och kommunikation med regionerna. Den sker i
huvudsak med regionernas ordförande och sekreterare via e-post
I god tid informera regionerna om kommande styrelsemöten med huvudstyrelsen för att få in
eventuella frågor eller annat som man vill ska tas upp till behandling
Skicka ut justerade styrelseprotokoll
Ha koll på vems tur det är att skriva i Terrierposten samt påminna om manusstopp för
Wheatenbladet
Påminna regionerna om att planera den årliga utställningen
Göra månadsutskick

 • Månadslistorna från SKK med nya medlemmar, medlemslistor samt U-märkta
  (medlemmar som inte har betalat in medlemsavgiften)
 • Övrig information som exvis kommande utbildningar, uppdateringar, vem/vilka
  som ansvarar för olika aktiviteter (t ex KM)

Uppfödarkontakt

 • har kontakt med uppfödare och skickar ut nyhetsbrev
 • uppdaterar agendan för utställningar på hemsidan
  Utöver detta ansvarar funktionen för SWTK:s officiella facebook-sida, kontrollerar att inläggen
  håller god ton och tar bort sådana som inte gör det

Valberedning
Valberedningen utses av klubbmötet och ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid
ordinarie klubbmöte.
Valberedningen ska bestå av 3 ledamöter varav en är sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande är ett år och för övriga 2 år.
Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje klubbmöte.
Valberedningen kan, efter beslut i styrelsen, beredas möjlighet att närvara vid
styrelsesammanträde.
Sammankallande ska tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.
Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före ordinarie årsmöte.