Avelsriktlinjer

Ansvar för rasens utveckling

En av rasklubbens viktigaste frågor enligt stadgarna är att ”främja avel av Irish Softcoated Wheaten Terrier samt verka för en sund utveckling av rasen”.
Det blir då styrelsens uppgift att skapa förutsättningar för att uppnå detta. Viktiga delar i detta arbete är att åstadkomma en samlad bild över rasen och dess utveckling och en god relation till uppfödarna.

Rasklubben ansvarar tillsammans med uppfödarna för rasens utveckling och båda parter känner stort ansvar för detta. Att bli en duktig uppfödare kräver kunskap och erfarenhet. Du som uppfödare ansvarar för det egna avelsarbetet och skall vara väl förtrogen med rasen, dess standard och egenskaper. Rasklubben ansvarar för uppföljning av rasens utveckling och därav följande strategier samt kunskapsförmedling till rasens uppfödare.Rasklubbens krav för hundar i avel

SKK:s grundkrav för hundar i avel

I SKK:s grundregler åläggs medlemmarna bl a:

 • Att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament. Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel.
 • Att i avelsarbetet undvika parningskombinationen som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman.
 • Att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende.

SWTK:s krav och rekommendationer SWTK kräver dessutom

 • Att hunden ska ha varit utställd i officiell klass med lägst kvalitetspris 2 Very Good
 • Att hunden ska ha fyllt 2 år vid första parningstillfället
 • Att föräldrar till hund som drabbats av PNP inte ska användas i avel •Att helsyskon till hund som drabbats av PNP inte ska användas i avel
 • Att i en kulls generation 2 (farfar/farmor, morfar/mormor) får de finnas högst en hund om vilken man vet att den producerat avkomma med PNP
 • Att hundar med PLE/PLN-drabbad förälder inte ska användas i avel Förrutom grundkraven rekommenderar SWTK
 • Att hundar som används i avel har känd HD-status vid parningstillfället
 • Att stor restriktivitet iakttas med användande av hundar med HD grad C i avel, och att dessa i så fall endast paras med hund som har HD grad A
 • Att hanhund producerar max 4 kullar i Sverige varav minst en kull är utvärderad vid 2 års ålder innan hunden tillåts gå i fortsatt avel
 • Att inga hundar som producerat PNP förekommer i en kulls generation 2 (farfar/farmor,morfar/mormor)
 • Att uppfödare använder hundar som genomgått mentalbeskrivning och/eller som har avkomma som blivit mentalbeskriven
 • Att uppfödare mentalbeskriver hela kullar


Krav för valphänvisning och annonsering av avelshund

För att få vara med på valphänvisningen på rasklubbens hemsida, måste uppfödaren vara medlem i SWTK, uppge känd HD status för båda föräldrarna, ange inavelsgrad uträknad enligt SKKs Avelsdata samt ha följt SWTK:s grundkrav för hundar i avel.

För att få annonsera sin hanhund på hemsidans kostnadsfria hanhundskavalkad, krävs att ägaren är medlem i SWTK, uppgift om hanhundens meriter, egen inavelsgrad, HD-status, samtliga producerade kullar, kullarnas födelseland och eventuella ärftliga hälsoproblem. Är MHbeskrivning (eller motsvarande, t ex korning) utförd, ska denna uppgift ingå.

För utlandsägd hanhund gäller att tillgängliga uppgifter enligt ovan eller liknande ska anges.

För valphänvisning gäller vidare att uppfödaren skall ha deltagit i minst ett uppfödarmöte under de senaste 5 åren eller gått en genetikkurs i rasklubben regi.Rasklubbens mål för perioden 2011-2016

 • Rasklubbens mål kan enkelt sammanfattas i en enda mening: ”Andelen fysiskt och mentalt friska och sunda hundar ska öka!” För att uppnå detta, har rasklubben angivit ett antal delmål
 • Alla uppfödare skall vara medlemmar i SWTK samt följa rasklubbens grundkrav och rekommendationer
 • Rasens genomsnittliga inavelsgrad ska även fortsättningsvis inte överstiga 2,5%
 • Andelen hundar som drabbas av PNP, PLE/PLN, allergier och hudproblem samt mentala problem ska minska

Arbetssätt för att nå målen

Regionerna bör:

 • Ordna lokala utbildningar för uppfödarna, i tex genetik och avelslära, mentalitet, hundhälsa, och anatomi och bedömningslära
 • Anordna egna mentalbeskrivningar eller söka samarbeten med andra klubbar, tex SvTek, i syfte att mentalbeskrivningar anordnas

Styrelsen ska:

 • Utforma realistiska avelsriktlinjer/rekommendationer utifrån tillgängliga underlag
 • Ställa upp krav för deltagande i SWTK:s valphänvisning/hanhundsannonsering
 • Anordna uppfödarmöte varje år

SWTK:s avelsråd ska:

 • Publicera inavelsgraden för varje enskild kull som fötts under året på hemsidan och i årsboken. SWTK använder databasen Avelsdata när det gäller statistiska uppgifter och beräkningar för rasen, och bistår uppfödare med beräkningar om så onskas
 • Tillsammans med styrelsen informera regelbundet och lättillgängligt om rasens egenskaper i klubbens media via statistik, sammanställningar och resultat (ex enkäter, HD-röntgen, MH, verifierade fall av ärftliga sjukdomsfall/defekter, prov m m)
 • Tillsammans med styrelsen fånga upp uppfödarnas förväntningar på rasen och rasklubben • Skapa goda rapporteringsvägar för ärftliga sjukdomar/defekter
 • Tillsammans med styrelsen anordna årliga medlemsmöten/uppfödarmöten/utbildning med fokusering på angelägna frågor. Informera i klubbens media
 • Utarbeta en blankett för sjukdomsrapportering
 • Uppdatera listorna med drabbade hundar på klubbens hemsida